Het opvangaanbod

Print deze pagina

Hele dagopvang
Er is een minimale reservering van 1 dag. Pedagogisch medewerker/kindratio is conform cao Kinderopvang. Dit is afhankelijk van de samenstelling en leeftijd van de groep kinderen. In de hele dagopvang zorgen ouders zelf voor het brengen en halen van kinderen naar en van het KinderCentrum. Het dagritme is afgestemd op een verdeling van momenten van rust, verzorging en activiteiten. Voor baby’s jonger dan 12 maanden wordt zoveel als mogelijk het eigen ritme gevolgd. Inhoudelijk wordt de opvang gekenmerkt door aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De prijs voor hele dagopvang is € 8,73 per uur.

Buitenschoolse opvang
Er is een minimale reservering van 1 dag. Pedagogisch medewerker/kindratio is conform cao Kinderopvang en is gemiddeld 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen. De pedagogisch medewerkers verzorgen het halen en brengen van de jongste kinderen tussen KinderCentrum en Basisschool de Keerkring. Het dagritme is afgestemd op de behoefte van de kinderen aan een goede verdeling tussen rust en actie. De structuur wordt ondersteund door huisregels. Inhoudelijk wordt de opvang gekenmerkt door vrije tijdsbesteding. In vakanties wordt er een activiteitenprogramma verzorgd. In overleg met ouders is er is een voortschrijdende zelfstandigheid mogelijk voor oudere kinderen.

Buitenschoolse opvang (BSO) inclusief opvang tijdens vakantie- en schoolvrije dagen is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar gedurende een hele dag.  Tijdens schoolweken wordt deze opvangdag onderbroken door de schooltijden. Een “BSO-dag” is een combinatie van voorschoolse, tussen-schoolse en naschoolse opvang. Tijdens vakantieweken en schoolvrije dagen (gerelateerd aan Basisschool de Keerkring in Cadier en Keer) is de opvang doorlopend van 07.45 uur tot 18.00 uur. De prijs voor de BSO inclusief vakantie- en schoolvrije dagen is € 8,76 per uur. 

Peuterochtend / De verrijkingsgroep
Voor kinderen vanaf ca. 2,5 jaar totdat ze naar de basisschool gaan (4+) is het mogelijk om ‘s morgens deel te nemen aan het verrijkingsaanbod in groep 2. Kinderen gaan tijdens die ochtenden spelenderwijs en rondom een thema aan de slag met o.a. taal, voorbereidend lezen en rekenen. Het doel van de verrijkingsgroep is om de overgang naar groep 1/2 van de basisschool zo soepel mogelijk te doen verlopen, kinderen zelfredzaam te maken en ze op een betekenisvolle manier vertrouwd te maken met lezen en rekenen. Als je kind deze leeftijd heeft en al op deze dagen naar het KinderCentrum komt, neemt hij of zij automatisch en kosteloos deel aan deze VVE-ochtenden. Wanneer deze dag normaliter niet wordt afgenomen, zijn de kosten € 30,56 per dag.

Incidentele/extra opvang voor klanten
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid aan om incidenteel gebruik te maken van extra opvang, wanneer het pedagogisch medewerker/kindratio of de samenstelling van de groep het toelaat. Incidentele/extra opvang kan per dag worden afgenomen. De prijs is per uur gelijk aan de normale uurtarief van de desbetreffende opvangvorm.

Vakantieopvang voor ‘niet-klanten’
KinderCentrum Mergelland heeft 6 kindplaatsen gereserveerd voor vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Vakantieopvang is opvang tijdens de schoolvakanties. Vakantieopvang kan gereserveerd worden per hele dag (i.v.m. activiteiten) met een minimum van 6 dagen per jaar. Er is geen restitutie mogelijk van niet gebruikte dagdelen. De prijs voor deze opvang is € 100,00 per dag.

Flexibele opvang
Flexibele opvang is opvang waarbij er op wisselende dagen in de week en meer of minder dagen,
opvang gereserveerd wordt, bijvoorbeeld voor ouders met wisseldiensten. De ouder kan op basis van een werkrooster minimaal 10 dagen vooraf de opvangdagen reserveren. Er is flexibele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en flexibele BSO voor kinderen van de basisschool verkrijgbaar. De prijs voor flexibele dagopvang en flexibele BSO is afhankelijk van het aantal af te nemen dagen en is op aanvraag verkrijgbaar.